Ozvučenie kostolov – výber dodávateľa

Informácia v súlade s § 44, ods.2) zákona o verejnom obstarávaní o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradí uchádzačov:
V rámci procesu vyhodnocovania ponúk bola vyhodnocovaná jediná ponuka uchádzača, ktorý splnil podmienky účasti a požiadavky verejného obstarávateľa. Na 1. mieste sa umiestnil uchádzač SUNNY-S, s.r.o., Limbova 6/4, 010 07 Žilina.